Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (SNTDTHK) đã thông báo làm rõ cho sinh viên visa F-1 đang hoàn thành bằng cấp về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) tham gia vào phần mở rộng chương trình đào tạo thực hành tùy chọn (OPT).
Trong một tài liệu được đăng trên trang web của USCIS vào ngày 17 tháng 8 năm 2018, Bộ An Ninh Nội Địa (DHS) đã làm rõ rằng những người tham gia OPT cho STEM có thể tham gia vào một trải nghiệm đào tạo mà diễn ra tại một địa điểm khác với địa điểm kinh doanh của chính chủ nhân miễn là tất cả các nghĩa vụ huấn luyện được đáp ứng, bao gồm cả sự tồn tại và duy trì mối quan hệ người chủ lao động-nhân viên giữa người chủ và sinh viên.
Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ sẽ xem xét liệu rằng có tồn tại mối quan hệ giữa người chủ lao động-nhân viên giữa sinh viên STEM OPT và chủ lao động ký Kế Hoạch Huấn Luyện cho sinh viên STEM OPT (Mẫu I-983) hay không. Họ cũng sẽ xác minh rằng người chủ lao động ký tên vào Kế Hoạch Huấn Luyện là cùng một thực thể rằng: (1) sử dụng sinh viên STEM OPT và (2) cung cấp kinh nghiệm đào tạo thực tế. Theo SNTDTHK, để thiết lập mối quan hệ giữa người chủ lao động và nhân viên, người chủ lao động ký tên vào Kế Hoạch Huấn Luyện phải là người chủ thực sự của sinh viên STEM OPT, chứ không phải là người chủ theo danh nghĩa, không thực tế. Mối quan hệ giữa người chủ và nhân viên cũng không bao gồm sinh viên làm việc cho chủ nhân dựa trên cơ sở “tình nguyện viên”.
Việc làm rõ của SNTDTHK về STEM OPT xuất hiện sau bản cập nhật sớm hơn, nơi đã thông báo rằng sinh viên STEM OPT bị cấm tham gia OPT tại các địa điểm của bên thứ ba, như là địa điểm kinh doanh hoặc nơi làm việc của khách hàng hoặc khách hàng của chủ lao động. Lệnh cấm đã được thực hiện do Cơ quan thị thực Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE) thiếu quyền kiểm tra thực địa vào các địa điểm của bên thứ ba cho hay.
Thông báo gần đây cũng làm sáng tỏ trách nhiệm báo cáo cho các sinh viên STEM OPT and các chủ lao động phải được nộp cho nhân viên bổ nhiệm bởi nhà của trường của các sinh viên đó (DSO) bằng cách gửi Kế Hoạch Đào Tạo đã sửa đổi sớm nhất có thể. Người chủ lao động cũng phải báo cáo cho DSO về việc chấm dứt việc làm hoặc việc rời đi của sinh viên trong vòng 5 ngày làm việc. Mặt khác, các sinh viên STEM OPT phải báo cáo các thay đổi về thông tin sau đây cho DSO trong vòng 10 ngày làm việc sau khi thay đổi.
  • His or her legal name / Tên pháp lý của anh/chị
  • His or her residential or mailing address / Địa chỉ cư trú hoặc thư của anh/chị
  • His or her email address / Địa chỉ email của anh/chị
  • His or her employer’s name / Tên của chủ nhân của anh/chị
  • His or her employer’s address. / Địa chỉ của chủ nhân của anh/chị
Nếu không có sự thay đổi đối với thông tin được liệt kê ở trên, sinh viên STEM OPT vẫn phải xác nhận thông tin đã nói cho DSO sau mỗi 6 tháng. 
Báo cáo nhanh chóng về những thay đổi vật chất đảm bảo rằng Bộ An Ninh Nội Địa có thể giám sát hiệu quả chương trình STEM OPT.
*DSO: Một DSO là người được đề cử làm hỗ trợ và quản lý đối với các sinh viên nước ngoài.

by: Enterline and Partners Consulting