Một loạt những thay đổi nhỏ liên quan đến chính sách nhập cư của chính quyền Trump gần đây đã được thực hiện

Theo báo cáo từ CNN những hành động sau đây đã được thực hiện:
Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Jeff Sessions đã ban hành một Quyết định chỉ đạo Ban Duyệt Xét Kháng Cáo Di Trú (Board of Immigration Appeals (BIA)) để nghị xem xét lại những vụ việc có vấn đề liên quan đến khi có “lý do chính đáng” để tiếp tục giải quyết vấn đề về tài sản thế chấp. Theo quyết định này, những quyết định của BIA trong vấn đề này sẽ được tự động ở lại chờ đợi xét quyệt của tổng Bộ Trưởng Tư Pháp.
Bộ Thương Mại thông báo rằng sẽ đưa ra bảng câu hỏi điều tra dân số 2020 về quyền công dân Hoa Kỳ
Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan (ICE) đã công bố một chỉ thị mới trong đó các viên chức di trú không còn được quyền tự động thả phụ nữ mang thai từ giam giữ nhập cư thay vào đó sẽ yêu cầu đánh giá theo từng trường hợp.
Bộ Ngoại Giao đề xuất rằng yêu cầu các đương đơn xin thị thực và đăng ký người nước ngoài phải khai các thông tin nhận diện 5 năm trong việc sử dụng một số nền tảng mạng xã hội. Trước đây, đương đơn xin thị thực chỉ yêu cầu khai thông tin về số điện thoại, địa chỉ email, và du lịch quốc tế.
Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) xác nhận rằng Nhà Trắng đang xem xét đề xuất yêu cầu xem xét lại một loạt các yếu tố của người di trú theo dạng làm việc để xác định liệu người nộp đơn có thực sự cần được phụ thuộc vào trợ cấp xã hội hay không. Đề xuất mở rộng thuật ngữ “Phí công cộng” được sử dụng trong Đạo Luật Nhập cư và Quốc Tịch và cũng để xác định các loại lợi ích công cộng được xem xét trong các quyết định. Luật pháp Hoa Kỳ được phép từ chối nhập cư nếu họ có khả năng trở thành “phí công cộng”.
Sở Tư Pháp và Thành phố West Palm Beach thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận theo Nghị quyết số 112-17 West Palm Beach. Thành phố đã đồng ý ban hành một bảng ghi điều khoản tình trạng rằng luật pháp địa phương không bị hạn chế trong việc chia sẽ thông tin với Bộ An Ninh Nội Địa (DSH).
Các Luật Sư di trú cho rằng sự kiểm tra chặt chẽ hơn trong quá trình đơn xin thị thực đã làm quá trình bị chậm lại và đặt ngạch cao hơn cho các loại loại thị thực dài hạn